Visie-kwadrant Cluster Giessenlanden

Op OBS Klim-Op werken we volgens het gezamenlijk vastgesteld Visie-kwadrant Cluster Giessenlanden 

Dit visie-kwadrant kent de volgende vier pijlers:

1. Visie op leren
2. Visie op leren organiseren
3. Visie op professionaliteit
4. Visie op veranderenHieronder worden de vier pijlers nader beschreven.

1. Visie op leren:
Leerlingen in Cluster Giessenlanden leren effectief en efficiënt. Ze verbinden kennis en vaardigheden, zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. We realiseren op school voor alle leerlingen optimale kansen. Wij bieden op al onze locaties een haalbaar en minimaal een kerndoel-dekkend onderwijsprogramma voor alle leerlingen. Hierbij staat de leerkracht centraal. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen zich op het gebied van persoonsvorming en burgerschap. Het onderwijsteam van Cluster Giessenlanden heeft hoge en realistische verwachtingen van haar leerlingen.

2. Visie op leren organiseren:
Binnen Cluster Giessenlanden wordt lesgegeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel en wordt zorggedragen voor effectieve lessen, succeservaringen en opbrengsten bij alle leerlingen. Door de inzet van (expliciete) didactische instructie, differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische leerstrategieën, een professioneel klassenmanagement en een veilige, ordelijke leeromgeving bieden we alle leerlingen optimale kansen. Een proactieve samenwerking tussen leerling, ouders en school draagt bij aan het schoolsucces van leerlingen. De school voert een structurele open dialoog met leerling en ouders over de ontwikkeling van de leerling. Als school werken we aan de bewustwording van het leerproces van onze leerlingen (=eigenaarschap). Goed leiderschap van de leerkracht is het gedrag dat zorgt dat individuele prestaties verbeteren, de optimale resultaten behaald worden en de organisatiedoelen bereikt worden. Leerkrachten zijn onderdeel van een doorgaande ontwikkelingslijn bij onze leerlingen. Leerkrachten hebben contact met voor- en naschoolse organisaties en voortgezet onderwijs om de doorgaande ontwikkelingslijn op elkaar af te stemmen.

3. Visie op professionaliteit:
Cluster Giessenlanden is als Professionele Leer Gemeenschap (PLG) en als lerende organisatie actiegericht continu bezig met de verbetering van het onderwijs vanuit een gedeelde visie. Dat betekent dat wij onze gedeelde visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken, een effectief personeelsbeleid voor de organisatie voeren en keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen (=cyclisch evalueren) Van iedereen binnen onze schoolorganisatie wordt een professionele houding verwacht. Op alle niveaus binnen de organisatie werken we aan een professionele cultuur. Een professionele cultuur kenmerkt zich door openheid en eerlijkheid en vertrouwen en ondersteuning. We handelen vanuit ons gezamenlijk professioneel statuut. Met behulp van gevalideerde instrumenten, die data leveren over de kwaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van het management en de kwaliteit van het onderwijs werken we aan een kwaliteitskader. Op deze manier zorgen we voor een weerbare, wendbare en effectieve organisatie. Cluster Giessenlanden is onderdeel van stichting O2A5; waar mogelijk wordt kennis met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd.

4. Visie op veranderen:
Cluster Giessenlanden biedt het optimale aan de leerlingen, het team en de organisatie door voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Maar ook te zorgen voor borging. In professionele leerteams werken en leren de teamleden van cluster Giessenlanden structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen. Binnen Cluster Giessenlanden, als PLG, zetten wij verandering in vanuit wetenschappelijk onderbouwde gegevens, die bijdragen aan het nog beter ontwikkelen van onze leerlingen. Rekening houdend met de afzonderlijke school en haar populatie en groepssamenstelling Ons toekomstbestendige beleid is gericht op en ondersteunend aan het bereiken van de onderwijskundige doelstelling. De school heeft contacten in de directe leefomgeving van de leerlingen ten behoeve van verrijkende leeractiviteiten. Door succesvolle samenwerkingen en de inzet van externe expertise zullen de leerlingen zich nog beter ontwikkelen.