MR

MR OBS Klim-Op
 

De taak van de medezeggenschapsraad (MR) is de belangen van ouders en personeel te behartigen bij de vorming of bij de uitvoering van het beleid door de directie.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, vergaderdata vindt u in de kalender. U kunt een agenda per e-mail ontvangen, geef dit dan door aan de secretaris. (emailadres: zie onder)

 

Leden

 De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestaat  dit schooljaar uit de volgende personen:

  • Mariëlle de Bruijn (voorzitter)
  • Patrica Klasens

 

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit:          

  • Irene van Beuzekom
  • Ellen Verweij

 

De MR is te bereiken via: klimop@o2a5.nl